මුතුරාජවෙල

ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ලංකාවේ ප්‍රධානතම තෙත්බිම් පරිසර show more

Negombo, Negombo, Sri Lanka

This Business has no Posts Yet

Load More

ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ලංකාවේ ප්‍රධානතම තෙත්බිම් පරිසර පද්ධතිය වශයෙන් ලෝකයේම පිළිගෙන ඇති මුතුරාජවෙල තෙත්බිම වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා අඥා පනත යටතේ 1996 දී තෙත් බිම් අභය භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. තවද ජ්‍යත්යන්තර තෙත්බිම් ආරක්ෂා කිරීමේ සම්මුතිය වන Ramsa සම්මුතිය යටතේද ආරක්ෂිතය. ගැටළුවනම් මෙසේ තිබියදීත් රටේ පවත්නා නීතියද උල්ලංඝනය කරමින් සිදුකරමින් පවතින මහා පරිමාණ පරිසර විනාශයන් සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්නේ කෙසේ ද? ඒ කුමන ආයතනයක් හරහා ද? යන්නයි.

send us a message

[contact-form-7 404 "Not Found"]