අවසරලත් පරිසර වනසන්නෝ

අවසරලත් පරිසර වනසන්නෝ

මේ රුවන්වැල්ල, හාතාගොඩ පොල්කටුවන්ගුව ප්‍රදෙශයේ පවත්වාගshow more

Sri Lanka

This Business has no Posts Yet

Load More

No Images To Display

මේ රුවන්වැල්ල, හාතාගොඩ පොල්කටුවන්ගුව ප්‍රදෙශයේ පවත්වාගෙන යන ගල් වැඩපලක්. මෙම වැඩපල රජයෙන් අවසර ඇතිව කරන ගල් කඩන ස්තානයක් වෙන්න පුලුවන් . නමුත් බලන්න කරන විනාශය ඔවුන් කන්ද ඇතුලේ ඇති ගල කඩන්නේ. මෙම කන්ද එහා පැත්තේ අම්පාගල ගම්මානය. ඔවුන්ට මෙයින් වෙන බලපැම.ඒවගේම වනසතුන්ට. මෙම භුමිය ගල්වල පිහිටි භුමිය ගලවලේ අයිති කරුට වෙන්න පුලුවන් නමුත් ඔහුට පුලුවන්ද මෙතරම් සුන්දර පරිසරයක් විනාශ කරන්න. ඔහු හදන්නේ ගල ඉවරවෙනකම්ම කන්ද කපන්න .දැන් අවුරුදු 5 විතර කාලයක සිට කරගෙන යන්නක්.
ස0වර්දන වැඩ වලට මෙවා අවශයයි. නමුත් ප්‍රමානය ඉක්මවා යන්න. මෙහි සියලු පරිපාලන කටයුතු රුවන්වැල්ල කොට්ටාශයට අයත් වන්නේ. රාජය්‍ය නිලදාරීන්ගේ අවදානය යොමුවේවා............

send us a message

[contact-form-7 404 "Not Found"]